Donor List

Google Checkout

 Date/time     Currency/Amount    Name
5/5/2010  19:53    USD    100    X Jiang
5/2/2010  11:55    USD    50      J Zhang
4/30/2010  3:19    USD    30      F Shan
4/29/2010 14:38    USD    20     Z Zhao
4/29/2010 13:43    USD    30     Y Yuan
4/29/2010 12:14    USD    20     X Zhu
4/29/2010 12:10    USD    10     S XU
4/29/2010 12:01    USD    50     Q Shen
4/29/2010 11:58    USD    100    Y Wang
4/29/2010 11:36    USD    25      Y Zhao
4/28/2010 21:38    USD    25     M Xie
4/28/2010 21:15    USD    100    L Guo
4/28/2010 20:49    USD    50      q xing
4/28/2010 19:54    USD    100    F Ye
4/28/2010 19:41    USD    10      M Chen
4/28/2010 17:46    USD    50      Z Lu
4/28/2010 14:55    USD    200    C Hu


PAYPAL

5/4/2010      23:02:45   D Cao      50    -1.40

4/29/2010    10:38:31    R Gao     50    -1.40
4/28/2010    23:47:55    Y Xie      20    -0.74   
4/28/2010    15:27:29    T Lee    100    -2.5   

 
Check/cash:
$40   San Jose 4/30  from NoName注释1:所有时间都是美国西海岸PST太平洋时间。
注释2:因为个别捐款不是美元结算,最终统计总额会有轻微误差。
注释3:考虑到捐款人的隐私,我们遵循一贯的做法,仅仅公布捐款人的First Name缩写和Last Name。
注释4:如果您的捐款没有在您捐出后一星期内出现在这个清单上,请和我们联系: donation@cmain.org
注释5:可以Paypal您的捐款到 donation@cmain.org  或者http://www.cmain.org首页,点击[Donate]按钮进行捐款。

Click here for Paypal donation list.


Click here for detailed check donation list. 

 

 

 

 

Chinese Mutual Aid International Network
http://www.cmain.org